Wednesday, November 26, 2008

Vhy does the zun go on zhining. Vhy does the zea rush to zhore.

Vhy is the coffee machine broken la...

..VHYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ARGHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!

No comments: